Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2211 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/2031 που προσδιορίζει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ότι το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι ισοδύναμο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)