OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bronis Ropė