Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/962, 6. mai 2021, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 1 esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi (EMPs kohaldatav tekst)