Mål F-129/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2015 – Dybman mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Europeiska utrikestjänstens personal — Tjänstemän — Disciplinärt förfarande — Disciplinåtgärd — Straffrättsligt förfarande som pågår vid tidpunkten för beslutet om disciplinåtgärden — Ärendet vid tillsättningsmyndigheten och det straffrättsliga förfarandet avser samma faktiska omständigheter — Åsidosättande av artikel 25 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna)