Lieta T-99/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 25. septembra rīkojums – Magnan/Komisija (Prasība sakarā ar bezdarbību, prasība par zaudējumu atlīdzību un prasība atcelt tiesību aktu – Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – Brīvība izvēlēties profesiju – Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos – Apgalvotais šī nolīguma pārkāpums, kas pieļauts Šveices normatīvajos aktos, ar kuriem tiek regulēta ārsta profesionālā darbība – Prasība noteikt pasākumus attiecībā uz Šveici un prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar radīto kaitējumu – EĀDD atbilde – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota prasība)