Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/684 av den 25 april 2019 om erkännande av Japans rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang för derivattransaktioner under tillsyn av Japans myndighet för finansiella tjänster som motsvarar värderings-, tvistlösnings- och marginalsäkerhetskraven i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Text av betydelse för EES.)