Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10194 — CDP Venture Capital/Generali Welion/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 121/04