Υπόθεση C-87/17 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Αγωγή αποζημιώσεως — Προβαλλόμενη ασυμφωνία με το δίκαιο της Ένωσης της αυστριακής ρυθμίσεως στον τομέα των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα τυχερά παίγνια — Μη υποβολή, εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων, προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο — Πρόδηλη αναρμοδιότητα του δικαστή της Ένωσης)