Sprawa C-801/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upravni sud u Zagrebu (Chorwacja) w dniu 31 października 2019 r. – FRANCK d.d., Zagrzeb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak