Дело C-312/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Ráckevei Járásbíróság — Унгария) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos (Преюдициално запитване — Директива 2004/39/ЕО — Член 4, параграф 1 и член 19, параграфи 4, 5 и 9 — Пазари на финансови инструменти — Понятие за инвестиционни услуги и дейности — Разпоредби за гарантиране защитата на инвеститорите — Задължения при предоставянето на инвестиционни услуги на клиенти — Задължение за преценка на адекватността или подходящия характер на услугата, която трябва да се предостави — Договорни последици от неизпълнението на това задължение — Договор за потребителски кредит — Кредит, изразен в чуждестранна валута — Отпускане и погасяване на кредита в национална валута — Клаузи относно обменния курс)