Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/258, oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004, zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2021/251 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe 2021/C 59/02