Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej - TYTUŁ I: POSTANOWIENIA WSPÓLNE - Artykuł 2