Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov 2021/C 8/04 Oznámenie o predložení žiadosti o udelenie koncesie na vyhľadávanie a prieskum ložísk ropy a zemného plynu a na ťažbu ropy a zemného plynu