Sklep Skupnega odbora EGP št. 308/2019 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2020/326]