Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2441 ze dne 21. prosince 2017 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )$