Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/488 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση, όσον αφορά τους σταθμούς GSS του νησιού της Αναλήψεως (Ascension) και των νήσων Φόκλαντ, της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/413 για τον προσδιορισμό της θέσης της επίγειας υποδομής του συστήματος που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo και για τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η λειτουργία του, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/117/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)