Υπόθεση T-181/19: Προσφυγή-αγωγή της 27ης Μαρτίου 2019 — Dickmanns κατά EUIPO