Komission asetus (EY) N:o 359/2000, annettu 16 päivänä helmikuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla