Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)] oraz wniosku dotyczącego dyrektywy uchylającej dyrektywę Rady 2003/48/WE [COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]