Έντυπο με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 — Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19)]