Sprawa T-634/17: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. – Pint / Komisja (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania EU Pilot nr 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Odmowa dostępu — Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 — Wyjątek dotyczący ochrony celów dochodzenia — Ogólne domniemanie poufności — Nadrzędny interes publiczny)