Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2225 z 23. decembra 2020 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti po skončení prechodného obdobia stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Text s významom pre EHP)