Stanowisko Rady (UE) nr 8/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 Przyjęte przez Radę w dniu 16 marca 2021 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 146/01