Υπόθεση T-67/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2017 — Viraj Profiles κατά Συμβουλίου (Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας — Καθορισμός του κόστους παραγωγής — Έξοδα πωλήσεως, γενικές και διοικητικές δαπάνες — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια — Καταγγελία — Έναρξη της έρευνας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)