Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 lipca 1979 r. # Marianne Koschniske, małżonce Wörsdorfer, przeciwko Raad van Arbeid. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Raad van Beroep Zwolle - Niderlandy. # Sprawa 9/79. TITJUR Koschniske