Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama direktyva 94/25/EB (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)Tekstas svarbus EEE.