2014/133/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie odrzucenia odmowy dopuszczenia produktów biobójczych zawierających bromadiolon, o której powiadomiły Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1362) Tekst mający znaczenie dla EOG