Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks teatav üleminekukord, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemise lõpetamist teatavates liidu õigusaktides politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist