Markedsrådeti 7. juuli 2004. aasta otsusel põhinev taotlus saada EFTA kohtult nõuandev arvamus kohtuasjas Pedicel AS v Sosial- og helsedirektoratet (Kohtuasi E-4/04)