Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Markedsrådet με απόφαση του δικαστηρίου αυτού της 7ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση Pedicel AS v Sosial- og helsedirektoratet (Υπόθεση E-4/04)