Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10037 — Mitsui/Veolia/JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 435/03