Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/310 z  26. februára 2015 , ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 29/2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 441/2014 Text s významom pre EHP