Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/310 оd 26. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 29/2009 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 441/2014 Tekst značajan za EGP