2008/469/EB: 2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą