Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 15/06