Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2017/1483 z 8. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/804/ES [oznámené pod číslom C(2017) 5464] (Úradný vestník Európskej únie L 214 z 18. augusta 2017)