Zawiadomienie o wejściu w życie Protokołu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Libańską, ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony