Υπόθεση C-561/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 23 Ιουλίου 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA κατά Rete Ferroviaria Italiana SpA