Kohtuasi C-735/19: Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. detsembri 2020. aasta otsus (Augstākā tiesa (Senāts) eelotsusetaotlus – Läti) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Eelotsusetaotlus – Äriühinguõigus – Direktiiv 2004/25/EÜ – Ülevõtmispakkumine – Artikli 5 lõike 4 esimene ja teine lõik – Vähemusaktsionäride kaitse – Kohustuslik pakkumine – Aktsiate väärtuse arvutamise meetod õiglase hinna kindlaksmääramiseks – Volitus kohandada õiglast hinda – Erandid standardsest arvutusmetoodikast selgesti määratletud tingimuste ja kriteeriumide alusel – Asjaomase liikmesriigi vastutus – Pakkumise tegijale liiga kõrge pakkumishinnaga tekitatud kahju)