Sprawa F-103/15: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Trampuz/Komisja (Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – System ubezpieczenia zdrowotnego – Zwrot salda zaliczki na koszty leczenia – Wykonanie wyroku Sądu stwierdzającego nieważność – Zarzut niedopuszczalności – Nieprzestrzeganie wymogów związanych z postępowaniem poprzedzającym wniesienie skargi – Akt niekorzystny – Rozliczenie emerytury – Wymóg zażalenia – Przekroczenie terminu – Artykuł 83 regulaminu postępowania)