Υπόθεση T-804/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Απριλίου 2019 — Stada Arzneimittel κατά EUIPO (Απεικόνιση δύο αντικριστών καμπυλών) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απεικονίζει δύο αντικριστές καμπύλες — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7,παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)