Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 316 z dnia 24 września 2020 r.) 2021/C 64/07