Kohtuasi C-59/19: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. novembri 2020. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Wikingerhof GmbH & Co. KG versus Booking.com BV (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Kohtualluvus – Artikli 7 punktid 1 ja 2 – Valikuline kohtualluvus lepinguvälise kahju puhul – Selliste kaubandustavade lõpetamise nõue, mida peetakse konkurentsiõigusega vastuolus olevaks – Selline turgu valitseva seisundi väidetav kuritarvitamine, mis tuleneb lepingutingimustega hõlmatud kaubandustavadest – Veebipõhine majutuse broneerimise platvorm booking.com)