Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9547 — Johnson & Johnson / Tachosil) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 124/01