Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ σχετικά με την αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη για την έκδοση πιστοποιητικών γνησιότητας στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012 2020/C 88/03