Дело T-333/19: Решение на Общия съд от 28 май 2020 г. — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „GNC“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)