Υπόθεση T-665/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 – Soundio κατά EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Λεκτικό σήμα Vibble – Προγενέστερο γερμανικό λεκτικό σήμα vybe – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)