SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) Výbor pre dopravu a cestovný ruch Spravodajkyňa: Deirdre Clune