Υπόθεση T-15/20: Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2020 – Skyliners κατά EUIPO – Sky (SKYLINERS)