Pisemne zapytanie E-007163/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Gazociąg ITGI łączący Grecję i Włochy